Reference - napsali o mně

Mgr. Jitka Naušová, Ph.D., Blíženka
Vědecko-výzkumná pracovnice,
Lékařská biologie Univerzity Palackého v Olomouci.
V současné době žije a pracuje s Bhagátem v Lažanech.
Olomouc; jitkanauszavinacgmail.com

Setkání s paní Helenou Vynikalovou bylo pro můj život velkým darem. Její neobvykle hluboký vhled mi vždy pomáhal a pomáhá v nalezení odvahy k pohlédnutí na sebe sama beze všeho předstírání a k pohlédnutí do pravého zrcadla své duše bez vydřených a vymalovaných masek a příkras. Díky pochopení střípků mého pravého já, se můj život stává plnější, pohádkovější a opravdověji radostnější.

Jak už výstižně řekl pan Werich: „Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl, a když už kouká aby byl, tak má být, tím čím je a ne tím čím není, jak tomu v mnoha případech je.“

Paní Helena Vynikalová má dar vhledu do pravé podstaty povahy a darů člověka a odvahu k tomu, aby lidi nasměrovala na cestu k pohlédnutí do zrcadla. Přirovnala bych to k cestě Atreje v Nekonečném příběhu (Michael Ende), když cestou k Orákulu musí předstoupit před zrcadlo, přijmout co se v něm zazrcadlí a tím se pro něj zrcadlo stává branou do dalšího rozměru.

 

Dr. Iveta Calahorra Martínez, Blíženka
Vědeckovýzkumná pracovnice (srovnávací literatura se zaměřením na 16. století),
Universidad Autónoma de Barcelona (Španělsko).

Lo que más valoro del trabajo de Helena (y lo que nunca dejará de sorprenderme) es su insight, su capacidad de localizar y definir el problema fundamental al que tiene que afrontar el cliente en un momento determinado de su vida. Eso es especialmente importante en caso de aquellas cuestiones y dificultades que ejercen una influencia notable en la configuración de la personalidad del cliente, y deben ser comprendidas en el proceso de búsqueda del sentido que constituye, en mi opinión, el objetivo esencial del trabajo psicoterapéutico.
En este cometido le secunda a Helena Vynikalová la astrología, pero en sí constituye sólo un punto de partida, un mero instrumento del análisis psicoterapéutico.
Su metodología es estrictamente dialógica: su función es acompañar y guiar al cliente en el camino del autoconocimiento, pero estableciendo con el él una relación enriquecedora y eludiendo el discurso autoritario y estéril. Valoro también su pragmatismo: como terapeuta pretende siempre evitar consideraciones hipotéticas, y lleva a sus clientes a que tomen medidas concretas y prácticas que puedan solucionar sus dificultades.

What I consider as inherent to Helena is her ability (which never ceases to amaze me) of an incredible insight, her skill to find and define the fundamental problem that needs to be solved in a given moment of the client's life. This includes even the events or difficulties that principally affect the client's personality and that need to be understood and processed in the search of sense that is, in my opinion, the most fundamental aim of any psychotherapy work. Helena is able to reach immediately frequently during the first session) the difficulties that are "only" substituting and leads her clients consistently in search of true substance. In this, she is being assisted by astrology that, in my opinion, is a mere springboard at the onset of the actual therapeutic work. Her method is intrinsically dialogic: she guides the client on his/her journey of of self-perception and determines its direction but is also willing to enter into a bilaterally enriching relationship while avoiding authoritarian postulations. I also value greatly her pragmatism: she resists limiting the therapy to the realms of hypothetical speculation or mere designation and always inspires her clients to take specific, practical steps leading to the solution of their problems.

To, co u paní Heleny považuji za naprosto zásadní, je její schopnost (která mě nikdy nepřestane překvapovat) neuvěřitelného vhledu, její umění přesně nalézt a pojmenovat klíčový problém, který je v daném životním okamžiku klienta nutné řešit. To platí i pro ty události nebo těžkosti, které zásadním způsobem ovlivňují klientovu osobnost, a které je nutné pochopit a zpracovat v procesu hledání smyslu, který je podle mého názoru tím nejbytostnějším cílem jakékoliv psychoterapeutické práce.
Paní Helena je schopná okamžitě (často už na 1. sezení) uchopit ty potíže, které jsou „pouze“ zástupné, a důsledně vede své klientPy k hledání pravé podstaty. V tom jí pomáhá astrologie, která je, podle mého mínění, pouhým odrazovým můstkem, pouhým nástrojem, který stojí na počátku vlastní terapeutické práce.
Její metoda je dialogická v pravém slova smyslu: provází klienta na cestě sebepoznání a určuje její směřování, ale je ochotná s ním navázat oboustranně obohacující vztah, a důsledně se přitom vyhýbá autoritativnímu postulování. Velice si cením i její pragmatičnosti: zásadně se brání tomu, aby terapie setrvala na poli hypotetických úvah nebo pouhého pojmenování, a vždy inspiruje své klienty k tomu, aby podnikli konkrétní, praktické kroky, které povedou k řešení jejich obtíží.

Pavel Dočkal, Střelec
Kralice na Hané; ateliercomtezavinacgmail.com

Vidím ji jako bojovnici na koni s pěti páry rukou. Jeden pár ovládá otěže. V jedné ruce drží štít k vykrývání ran. V dalších napnutý luk připravený k výstřelu…

Na zádech plný toulec zlatých šípů. Jakmile se objeví výzva k řešení v podobě jakéhokoliv problému – okamžitě přesnými výstřely zasahuje svůj cíl.

Aby tohle dokázala, k tomu je zapotřebí obrovského talentu a roky průprav. Ve svém boji (pomoci druhým lidem) je velice vytrvalá a je v něm vynikající – jak to ostatně stojí na jejím štítě (jménu) – VYNIKALOVÁ.

… V dávných dobách mnozí bojovali o její jmenovkyni – Helenu Trójskou. Tato Helena je jejím opačným pólem - pomáhá a bojuje za mnohé …


Soňa Lechnerová, Kozoroh

Česká republika, Německo, Spojené království Velké Británie a severního Irska.
profesionální fotografka
www.lechnerova.com

Říká se, že najít dobrého kadeřníka je jako najít hroudu zlata. V dnešním světě bych k hroudě zlata, nebo spíše ke vzácnému drahokamu přirovnala dobrého terapeuta a bylináře. Paní Helena tím drahokamem bezpochyby je a ten kdo ji na své životní cestě potká, může od ní čerpat z nevyčerpatelných proudů moudrosti, znalostí a jejích životních zkušeností. Takových bytostí jako je paní Helena je mezi námi smrtelníky jako šafránu. Je to vynikající terapeutka, která pomůže rozkrýt a řešit složitou životní situaci. K tomu všemu svými bylinnými lektvary vyléčí jakýkoliv neduh či nemoc. Někdy mám pocit, že jsem potkala postavu z pohádky, za kterou mohu kdykoli přijít pro radu či zázračnou léčivou bylinu.

Děkuji za to, že jsem paní Helenu mohla potkat...

 

Gabriela Mikulášková, Blíženka

Watsu a Tantsu terapeut
g.mikulaskova@seznam.cz
Youtube: Watsu Brno

Nepřeberné množství zkušeností získaných na vlastní cestě, lidská vřelost, smysl pro humor, ochota kdykoli pomoci, přímost a odvaha nebývalých rozměrů... seznamte se, Helena Vynikalová v akci.

Kdysi tak dávno, že už si to ani jedna nepamatujeme, jsme si naplánovaly, že se potkáme, a že ona mi pomůže vyjít z vlastní tmy a znovu nalézt samu sebe. Říkám tomuto děvčeti soukromě "Louskáček", protože Vás prostě rozlouskne, a to tak rychle, že si toho ani nevšimnete. Některé věci se nepřijímají úplně lehce, ale stejně každou buňkou víte, že má pravdu. Holt proces loupání, čistění a hojení je bolestivý. Nicméně škála jejích znalostí a nebývale přesný intuitivní vhled do jádra problému, který paní Vynikalová nabízí, je prostě fascinující, a to mě snad baví nejvíc.

S láskou Vám děkuji za vše, Gábi.

>Countless wealth of experience gained at her own way, human warmth, sense of humor and willingness to help at any time, straightforwardness and courage of unprecedented proportions,... meet Ms. Helena Vynikalová in action. Once, so long ago that none of us can really remember, we have planned to meet each other, and that she would be the one who will help me to get out of my own darkness and rediscover again my true self. I call this girl privately "The Nutcracker" because she just cracks you out so fast that you won´t even notice. For sure you won´t be able to accept everything from her easily, but somewhere deep in your cells you will know that she is just right. Well, the process of peeling, cleaning and healing is painful. However, the range of her knowledge and unusually precise intuitive insight into the core of the problem that Ms. Vynikalová offers is simply fascinating, and I enjoy it the most of all.

Thank you for everything,

Gabi - with love.


Pavla Daňková, Blíženka
Kvasice u Kroměříže; pavla.danekzavinacseznam.cz

Setkání s paní Helenkou před dvěma lety, kdy jsem k ní šla poprvé a s velkými obavami co mě čeká, pro mě bylo zlomové. Když jsem tehdy od ní odcházela, věděla jsem, že právě v této fázi života její pomoc potřebuji. Nevěděla jsem, co to jsou imaginace - nyní po zkušenostech s nimi neznám lepší zdroj inspirace, nápadů a nadhledu na řešený problém. Nedovedla jsem si představit, co je regresní terapie - jaké množství energie se díky ní z nitra uvolní a můžu ji mít k dispozici pro užitečnější věci, než „něco“ v sobě blokovat. Ale především jsem pochopila, že se nemusím bát svých snů, jak je to velký dar snít, že mi naopak pomáhají, upozorňují na blížící se problémy, naznačují jejich možná řešení, setkání s lidmi, kteří se v mém životě objeví nebo s vlastními „nepřijatými“ složkami. Neznám nikoho tak nezaujatého, čestného, přímého a současně chápajícího a povzbuzujícího. Odcházím vždy silnější, lehčí a uvolněnější.

 

Jaroslav Kryl, Blíženec
Šternberk; jeronymozavinacistrade.cz

Helena je jako lékař, který občas způsobí bolest, aby se mohla dostavit úleva. Umí bolet i hladit, povznést i srazit na kolena. Dát naději a ukázat cestu. Dokáže přimět člověka pohlédnout do temné hlubiny vlastní duše, aby mohlo být vneseno světlo a jeho rozsvícením lidská bytost svedla dál lépe kráčet po stezkách života.

 

MUDr. Patricie Ševčíková, Beran
Olomouc; nausovazavinacpost.cz

S paní Vynikalovou jsem již třetím rokem v kontaktu. Pravidelně se na ni obracím se složitějšími problémy svých klientů i známých. Paní Vynikalová je schopna se rychle zorientovat v problematice a vystihnout jádro problému („stanovit diagnózu“). Je schopna nabídnout více řešení, tedy podchytit multifaktoriální etiologii obtíží. Díky paní Vynikalové jsem si mohla sama na sobě vyzkoušela regresní terapii, imaginace, pochopit význam mých snů a synchronních událostí. Moje doporučení je zároveň i vyjádřením díků za její práci.

 

Radovan Tomeš, Blíženec
Trutnov; radovan.tomeszavinactrutnov.org

Člověk alespoň podvědomě vždy touží potkat někoho, kdo by jej nějakým způsobem, někde v nitru, oslovil. Prostě v sobě ucítíte to štěstí, že najednou máte vedle sebe člověka, kterému můžete otevřít svoji duši. Je to vše tak přirozené, až máte pocit, že takového člověka znáte celý život. V takový okamžik je vám krásně a děkujete osudu, že to můžete prožít. Něco takového se ve mně odehrává při každém setkání s paní Helenkou. Snad náhoda tomu chtěla a já si u ní nechal vypracovat svůj nativní horoskop. Už po přečtení první stránky jsem měl slzy v očích, protože to, co jsem v sobě dlouhé roky potlačoval, čeho se bál nebo nedokázal uchopit, to najednou dostávalo smysl, bylo to pojmenované. Každým přečteným řádkem jsem pronikal sám do sebe a najednou vše bylo tak jasné, jako bych se díval sám na sebe do zrcadla, které dokáže odkrýt i ta nejtajnější zákoutí mé duše. Hodně slz jsem proplakal při onom čtení. Ale nebyly a nejsou to slzy smutku. Jsou to slzy štěstí, že jsem konečně našel sám sebe. Jsem šťastný, když konečně mohu prožívat život podle toho, co cítím a jít tou cestou, kterou mi ukazuje mé srdce. Je to tak osvobozující a krásné. Člověk pak je naplněn vděčností a pokorou, že mu něco takového bylo dopřáno.

Paní Helenka má kouzelný dar prosvětlit náš život tím, že nám pomáhá najít tu naši cestu životem. Dokáže jednoduše a prostince popsat, co se v nás odehrává, dokáže nám otevřít oči a ukázat, že každý máme svůj život ve svých rukou a je jen na nás, jak s ním naložíme. Co může být v životě krásnějšího, než když najdeme sami sebe a dokážeme pak podle toho žít. To se nám pak občas stane, že ucítíme, jak nám po tvářích stékají slzy vděčnosti, že jsme.

A tak bych i Vám, paní Helenko, chtěl poděkovat, že jste. Chci vám poděkovat, že našim životům dáváte smysl a přinášíte do nich tolik světla. Je to dar Vás potkat, a až do konce života za něj budu vděčný. Děkuji.

 

MUDr. Zdeňka Salloumová, Váhy
Prostějov; Salloumovazavinacseznam.cz

Helena, sice ji oslovuji paní Vynikalová, ale myslím na ni jako na člověka blízkého. Poznaly jsme se asi před pěti roky, kdy mi zpracovala horoskop pro mého syna. Zaskočil mě svou šíří pohledu, výkladem vztahů, svým vypracováním do detailu. Na druhou stranu moje "medicinské Já" ji nemohlo dlouho akceptovat. Připadala mi prostořeká, někdy velmi respektující, jindy zcela bořící.Trvalo mi dlouho, než jsem alespoň částečně pochopila. Vážím si Heleniny statečnosti a odpovědnosti. Děkuji za trpělivost.


Mgr. Běla Kubíčková, ve znamení Ryb

Kraniosakrální terapie, somatoemocionálního uvolnění, aktivní imaginace, kineziologie, masáže v Jeseníku; původně speciální pedagožka, dále lektorka, překladatelka, tlumočnice německého jazyka.
+420776275601
BelaNzavinacseznam.cz
www.bellane.eu

Setkání s paní Helenkou bylo pro mě osudové, klíčové, rozhodující. Do té doby jsem nevěděla, kdo jsem, kam jdu, co potřebuji a jak žiji. Rozhodla jsem se pro kurz kraniosakrální terapie, protože sestřenice mi kdysi vyprávěla, že jí tato terapie pomohla od migrén a bolestí páteře. Tak jsem si sedla k počítači a začala hledat informace, a zda také v okolí najdu možnost projít si výcvikem této skvělé metody. Měla jsem tehdy dvouleté dítě a nemohla jsem si dovolit nikam cestovat daleko a někde spát opakovaně čtyři dny. Našla jsem paní Vynikalovou, napsala jí e-mail s prosbou, zda by kurz šel řešit individuálně. Velmi brzy mi odpověděla, že to nebude problém, že tomu rozumí, že měla také malé děti. Vyšla mi na sto procent vstříc a kurz jsem u ní absolvovala se svojí sestrou Vlastičkou – mistryní feng-šuej. První dojem byl obrovský – krásná, jemná, citlivá paní a uvnitř velmi silná, přímá, s výborným odhadem a vhledem do podstaty. Hned při prvním rozhovoru mi řekla věci, které jsem pak ve svém životě do pěti let udělala… Je neuvěřitelně dobrý diagnostik během několika okamžiků. Kvalitu, kterou paní Helenka nabízí ve své práci, šířím směle dál v práci s lidmi. Naučila mě techniky, kterými se živím a ke své původní profesi jsem se již nevrátila. Ze zkušenosti mohu říct, že taková kraniosakrální terapie, kterou provádí i vyučuje paní Helenka, je zcela výjimečná a funguje velmi rychle. Není to pouze o technice, ale také o velikosti osobnosti, pevném charakteru a daru léčit. A to všechno paní Helenka má. Doposud využívám jejích služeb, pokud potřebuji poradit, sama si projít terapií nebo si nechat nahlédnout do astrologie.

Paní Heleno, celý Vesmír nechť Vám žehná… Děkuji za sebe i za všechny lidi, kterým jste s pomocí Boží pomohla. Děkuji Vám.

Mgr. Běla Kubíčková

Frau Helena ist die himmlische Person, sehr schöne Frau und der beste Therapeut , den ich kenne. Sie hat viele unglaubliche Eigenschaften nicht nur wie ein Mensch, sondern auch wie ein echtes Weib und ein perfekter Heiler. Kleine Menge von Menschen in dieser Welt verstehen so tief der menschlichen Seele. Die Therapie bei ihr ist sehr befreiend, verstehend und mild. Sie kann die Probleme dauernd lösen und hilft dem Menschen alles zu begreifen und damit das Leben ändern. Sie arbeitet auf dem hohen Niveau mit Erwachsenen, Kindern und auch alten Leuten.

Das ganze Universum segne dich, Helenka, deine Arbeit und deine Familie! Du hast mir mein Leben verbessert und bereichert in allen Ebenen der menschlichen Existenz.

Danke.

Mgr. Běla Kubíčková

Paní Helena je nebeská bytost, velmi krásná paní a ten nejlepší terapeut, kterého znám. Má mnoho neuvěřitelných vlastností nejen jako člověk a jako opravdová žena, ale také jako výborný léčitel. Málo lidí na tomto světě rozumí tak hluboce lidské duši. Terapie u ní byla velmi osvobozující, chápající a jemná. Umí řešit problémy do hloubky a trvale. Pomáhá člověku vše pochopit a tím změnit i život. Pracuje na velmi vysoké úrovni s dospělými, dětmi i starými lidmi.

Celé Univerzum, nechť Ti žehná, Helenko, i tvé práci a rodině! Zlepšila, obohatila a změnila jsi mi život na všech úrovních lidského bytí.

Děkuji. Mgr. Běla Kubíčková.


Jana Krátká Svobodová, Lev
Psychosomatický artterapeut
Olomouc; janakratkazavinacvolny.cz; www.m-slunecnice.cz

Ve chvíli, kdy jsme připraveni a otevřeni změnám ve svém životě, pak můžeme potkat člověka, který je schopen a ochoten nám pomoci.

Kvalita a profesionalita je u paní Heleny jednoznačná. Je tvůrčí, pravdivá, lidská a jedinečná ve svém oboru i ve svém životě. Několikrát mi pomohla zorientovat se ve chvíli, kdy jsem nevěděla. Najít odpovědi na otázky, ať už skrze postavení hvězd nebo výkladem snů nebo jen tím, že jsem s ní hovořila.

Přes imaginace mi pomohla s dvacetiletou závislostí na cigaretách. Již téměř dva roky nekouřím a jsem za to vděčná.

S úctou Jana Krátká - Svobodová.

 

Dagmar Vyjídáčková, Blíženka
Pavlov; dasa2002zavinacseznam.cz

Setkání s paní Helenou bylo pro mě zásadní. Nevěděla jsem zcela přesně, proč k ní přicházím a co hledám, ale už po první návštěvě jsem měla mnohem jasněji. Od té doby k ní chodím pro další podněty na čem pracovat, co zkoumat. Důležitý a příjemný je její smysl pro humor a schopnost pragmatického pohledu na témata, která se zdají být obrovská. Po odchodu od ní jsem schopná se díky jejímu vhledu, superdetektivní analýze a často i vtipnému zhodnocení témže tématům zasmát. Anebo vsednout na koně, pozdvihnout kopí a vyrazit do boje :-). Je pro mě neocenitelným průvodcem i v nelehkých životních situacích. Mockrát mi pomohla a já jí za to moc děkuji.

 

Milena Ognarová, Vodnář
Majitelka obchodu Zdravá výživa – Herba v Olomouci, Pavelčákova 22, vchod ze dvora.
miluuuskazavinacseznam.cz

Setkání s paní Helenou Vynikalovou pro mě bylo nezapomenutelným zážitkem, který mi pozměnil život v mnoha ohledech. Poprvé jsem se s paní Helenou setkala před čtyřmi lety, v době, kdy se můj život ubíral neurčitou a nejasnou cestou. Mé obavy z našeho setkání se rozplynuly v okamžiku prvního očního kontaktu. Každý z nás, stejně jako já, občas hledáme někoho, kdo nám pomůže otevřít oči a srdce, navede nás správným směrem a ukáže nám, že každý člověk je jedinečný a neobyčejný. A právě paní Helena je žena, která nachází v lidech jen to nejlepší. Empatický přístup, upřímnost a schopnost vidět do duše je neobyčejným darem, kterým paní Helena vládne.

Díky paní Heleně jsem pochopila, že mohu dokázat věci, o kterých jsem dříve pochybovala. Naučila jsem se vážit si sama sebe, nebát se riskovat a věřit si. Pozměnila jsem svůj život na mnoha úrovních. Změnila jsem zaměstnání, otevřela jsem si vlastní obchod, o kterém jsem dlouho snila. Můj život je nyní bohatší, spokojenější a za to všechno vděčím paní Heleně.

mandala

Malba na hedvábí
Mgr. Jitka Naušová, Ph.D., Blíženka.

 

Bylinářská poradna
Koloidní zlato – prodej
Koloidní stříbro – prodej
Křemelina – prodej


Motto:

Nečekej, až ti někdo přinese květiny, ale pěstuj je ve své vlastní zahradě.

Od neznámého autora.